1. Aktualności
 2. O szkole
 3. Dla ucznia
 4. Dla rodzica
 5. Dokumenty
 6. Artykuły
 7. Multimedia

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności

Centrum Edukcji w Zabrzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej
www.ce.zabrze.pl

Data publikacji strony internetowej: 2009-04-07.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-01-11.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących

 • Niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadaja pełnych opisów alternatywnych

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

 • Nie wszystkie dokumenty w PDF są dokumentami edytowalnymi.

 • Strona nie spełnia wymagań podwyższonego kontrastu.

 • Można korzystać z większości standardowych skrótów klawiszowych.
Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-10-17.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marian Kitel, e-mail: sekretariat@ce.zabrze.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (032) 271 04 87. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/kontakt-przyjmujemy-sprawy-do-rpo
Informacyjna infolinia obywatelska 800 676 676

Dostępność architektoniczna

Szkoła posiada dwa wejścia dla niepełnosprawnych:

 • 1 - od frontu z podjazdem (ul.1-go Maja 12), do poziomu portierni

 • 2 - zewnętrzne wejście na salę gimnastyczną z podjazdem na poziom hali sportowejInformacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.

Deklaracja dostępności

Dziennik elektroniczny Vulcan
Facebook Centrum Edukacji
youngface.tv/centrum-edukacji
Multi News/centrum-edukacji
Brazowa tarcza 2021
Brazowa tarcza 2015
Szkolny Klub Sportowy GWAREK Zabrze
PO WER
Erasmus plus
nasza jakość twoja szansa
Zawód jutra
Aktywna tablica
Akademia Śląska
Biuletyn Informacji Publicznej - Zabrze
Elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejLista artykułów  • Lista gazetki  • Newsy
Valid XHTML 1.0  • Valid CSS 3
Daniel 'zoNE' Gabryś