Kolejne przedsięwzięcie Comeniusa w Centrum Edukacji w Zabrzu


W tym roku szkolnym Technikum nr 1 W Centrum Edukacji w Zabrzu rozpoczęło realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" projekt

 Upper Secondary Education according to „ET 2020”

"Od szkoły średniej do Uniwersytetu i Rynku Pracy".

Przewidywany czas realizacji projektu wynosi 2 lata.

Społeczeństwo globalne, w którym żyjemy ,które tak bardzo się zmienia narzuca nam niejako dostosowanie się do systemów edukacyjnych oraz do nowych sytuacji społecznych i ekonomicznych. Wierzymy zatem, że jest koniecznością zreformować programy nauczania, ich zawartość i przede wszystkim metody nauczania w szkole średniej, ogólnej i zawodowej.

Szkoła średnia jest ogniwem między Uniwersytetem i rynkiem pracy zatem umiejętności rozwijane wśród uczniów na tym etapie kształcenia muszą mieć na celu promowanie wszystkich umiejętności i kluczowych kompetencji potrzebnych do zaistnienia na rynku pracy.

Istotną rzeczą, która przyczyniła się do powstania tego projektu jest rozpowszechnienie mobilności wśród uczniów, głównie poprzez LLP(Lifelong Learning Programme) (program uczenia się przez całe życie), gdyż one przyczyniają się do rozwijania nowych umiejętności  uczniów, które tak bardzo będą przydatne młodym ludziom aby sprostać ekonomicznym i demograficznym zmianom współczesnej Europy.

Zatem głównymi celami projektu jest:

                     porównanie różnych systemów edukacji w szkole średniej (ogólnej  i zawodowej).

                     porównanie procedur aplikowania na wyższe uczelnie.

                     porównanie szans znalezienia pracy w UE.

                     promowanie mobilności wśród uczniów.

                     porównanie oferty szkolnictwa średniego (ogólnego i zawodowego) w szkołach europejskich,

                     przeanalizowanie kondycji szkolnictwa zawodowego w Europie,

                     dzielenie się nowymi metodami nauczania,

                     praktykowanie technologii  e – learningu: Moodle, Dokeos, Cardine oraz Chamilo,

                     przeanalizowanie niepowodzeń szkolnych oraz "gap year"

We wrześniu 2011r,w szkole została powołana grupa robocza, w skład której weszli:
Dyrektor CE w Zabrzu mgr Marian Kitel, koordynator projektu mgr  Joanna Hajduga, nauczyciel języka angielskiego oraz doradca zawodowy mgr inż. Krzysztof Kaptur.

Uczniowie biorący udział w projekcie to:

                     Jakub Popczyk

                     Paweł Zygma

                     Wojtek Uberna

                     Artur Skiba

Uczniowie naszej szkoły, zaangażowani w prace projektowe będą mieli okazje doskonalić swój warsztat językowy, dowiedzieć się więcej o e-learningu , o możliwościach studiowania na wyższych uczelniach oraz o sytuacji na rynku pracy w UE. Na dodatek będą głównym odbiorcom projektów europejskich .Uczniowie wyjeżdżający za granicę będą brać udział w różnego rodzaju prezentacjach projektowych a nasi absolwenci będą mogli dzielić się doświadczeniem „gap year”.

Hiszpania

 

Nasz pierwszy wyjazd projektowy odbył się do A Guarda, w Hiszpanii(14-18 Listopad 2011r.). Podczas naszego pierwszego spotkania zwiedziliśmy szkołę IES A Sangrina, jej oddziały i warsztaty szkolne, po czym udaliśmy się na spotkania projektowe, w trakcie których:

                     Zaprezentowaliśmy szkołom partnerskim CE w Zabrzu.

                     Omawialiśmy zasady rekrutacji na wyższe uczelnie w Polsce(zarówno państwowe jak i prywatne).

                     dowiedzieliśmy się o ofertach edukacyjnych innych szkół europejskich.

Na uwagę zasłużyły seminaria i spotkania poświęcone rozpowszechnianiu:

                     narzędzi e-learningu

                     promowaniu mobilności wśród uczniów: Comenius Individual Pupil Mobility.

       

Nie bez znaczenia pozostanie wizyta na Uniwersytecie, wydziale filologicznym, w trakcie której młodzież z Nowej Zelandii, Niemiec, Wielkiej Brytanii oraz Hiszpanii dzieliła się doświadczeniami studiowania w innym kraju a przede wszystkim przejściu ze szkoły średniej na Uniwersytet.

Duże zainteresowanie wśród młodzieży, nie tylko CE w Zabrzu, miały prezentacje uczniów, którzy wzięli udział w Indywidualnych wyjazdach młodzieży (Individual Pupil Mobility)

Hiszpańscy uczniowie, którzy właśnie wrócili z Dani oraz Duńscy przebywający w Hiszpanii opowiadali o tym, co daje im taka wymiana, dlaczego zdecydowali się na wyjazd oraz o nowej sytuacji, która zaistniała w ich życiu.

Oprócz spotkań projektowych mieliśmy okazję poznać piękne zakątki  Galicji, jak również delektować się architekturą niezwykłej  katedrę w Santiago de Compostela, odwiedziliśmy również museo pedagoxieo de galicia oraz ustaliliśmy zadania, które mieliśmy przedstawić na następnym spotkaniu w Portugalii.

Turcja

W dniach 5-11.02.2012 r. odbyła się mobilność 2 uczniów Jakuba Popczyka i Pawła Zygmy pod opieką dyr. Mariana Kitla i Krzysztofa Kaptura u rodzin w Istambule w Turcji. W ramach tego spotkania odbyły się:

- spotkania z młodzieżą turecką, wzajemne przedstawienie szkolnictwa polskiego i tureckiego, przedstawienie miast Zabrza i Istambułu oraz poszczególnych krajów Turcji i Polski;

- odwiedziliśmy polską osadę Polonesku, spotkaliśmy się z polonią turecką oraz odwiedziliśmy  Muzeum Kultury Polskiej;

- zwiedzaliśmy Uniwersytety w Istambule oraz prywatną uczelnię Dogus;

- uczestniczyliśmy w lekcjach otwartych: informatyki, plastyki, biologii itd.

- uczestniczyliśmy w uroczystościach szkoły tureckiej rozpoczynającej 2 semestr nauki

       

       

Portugalia

W marcu 2012r. odbył się wyjazd projektowy na Maderę(Portugalia). Celem tego spotkania było zaprezentowanie przez każdego z partnerów jak w jego szkole, placówce realizowane są cztery strategiczne cele dla zakresu ramowego:

Konkluzje Rady z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie strategicznych ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia określają strategiczny zakres ramowy współpracy europejskiej w odniesieniu do edukacji i szkolenia do 2020 r. Wykorzystuje on osiągnięcia programu roboczego „edukacja i szkolenia 2010” (ET 2010), w celu sprostania wyzwaniom powstałym w trakcie tworzenia Europy opartej na wiedzy i urzeczywistnia koncepcji uczenia się przez całe życie dla wszystkich ludzi.

Głównym celem tego zakresu ramowego jest wspieranie państw członkowskich w dalszym rozwijaniu ich systemów oświaty i szkoleń. Systemy te powinny lepiej zapewniać środki dla wszystkich obywateli w celu realizowania ich potencjału, a także zapewnienia trwałej koniunktury gospodarczej i szans na zatrudnienie. Dokument powinien uwzględnić pełne spektrum systemów edukacji i szkolenia z perspektywy uczenia się przez całe życie, obejmując wszystkie poziomy i sytuacje (łączenie z nauką poza formalną i nieformalną).

Konkluzje określają cztery strategiczne cele dla zakresu ramowego:

                     realizacja koncepcji uczenia się przez cale życie i mobilności – potrzebny jest postęp w realizacji strategii uczenia się przez całe życie, wypracowanie krajowych ram kwalifikacji powiązanych z europejskimi ramami kwalifikacji i bardziej elastycznych ścieżek edukacyjnych. Należy zwiększyć mobilność i stosować zasady ustanowione w Europejskiej karcie na rzecz jakości mobilności.

                     poprawa jakości i skuteczności kształcenia i szkolenia – wszyscy obywatele powinni mieć możliwość nabywania kluczowych kompetencji, a wszystkie poziomy edukacji i szkolenia powinny stać się bardziej atrakcyjne i efektowne.

                     promowanie równości, spójności społecznej i aktywności obywatelskiej – edukacja i szkolenia powinny dać wszystkim obywatelom możliwość nabywania i rozwijania umiejętności i kompetencji zwiększających szanse na rynku pracy oraz sprzyjać kontynuowaniu uczenia się, rozwijaniu aktywności obywatelskiej i dialogu międzykulturowego. Nierównemu dostępowi do edukacji należy przeciwdziałać, zapewniając wysokiej jakości edukację integracyjną i elementarną.

                     zwiększenie kreatywności i innowacyjności, w tym przedsiębiorczości, na wszystkich poziomach kształcenia i szkolenia – należy promować nabywanie przez wszystkich obywateli przekrojowych kompetencji oraz zadbać o pełne funkcjonowanie trójkąta wiedzy: edukacja – badania – innowacje. Należy wspierać partnerstwo między przedsiębiorstwami a instytucjami oświatowymi, a także szersze wspólnoty edukacyjne, obejmujące przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i inne zainteresowane strony.

 Kluczowe kompetencje w uczeniu się przez całe życie

Kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie to połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji. Są one szczególnie niezbędne do samorealizacji i rozwoju osobistego, integracji społecznej, bycia aktywnym obywatelem i zatrudnienia.

Kompetencje kluczowe mają istotne znaczenie w społeczeństwie wiedzy i gwarantują większą elastyczność siły roboczej, umożliwiając jej szybsze dostosowanie się do stałych zmian w świecie, w którym zachodzą coraz liczniejsze wzajemne powiązania. Stanowią również ważny czynnik innowacji, produktywności i konkurencyjności, a ponadto mają wpływ na motywację i zadowolenie pracowników oraz jakość pracy.

Osoby, które powinny nabyć kluczowe kompetencje, to:

młodzi ludzie kończący obowiązkową edukację i szkolenia, przygotowujące ich do dorosłego życia, zwłaszcza do życia zawodowego, a jednocześnie tworzące podstawy do dalszej nauki,osoby dorosłe, przez całe życie, w trakcie procesu rozwijania i aktualizowania umiejętności.

Zdobywanie kluczowych kompetencji jest spójne z zasadami równości i dostępu dla wszystkich. Niniejsze ramy odniesienia dotyczą również w szczególności grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, których potencjał edukacyjny wymaga wsparcia. Przykładowe grupy tego typu to osoby o niskich kwalifikacjach podstawowych, osoby przedwcześnie kończące naukę szkolną, osoby niepełnosprawne, migranci itp.

Osiem kluczowych kompetencji

Niniejszy dokument ramowy określa osiem kluczowych kompetencji i opisuje najważniejszą wiedzę, umiejętności i postawy związane z każdą z nich. Te kluczowe kompetencje to:

                     porozumiewanie się w języku ojczystym, czyli zdolność wyrażania i interpretowania pojęć, myśli, uczuć, faktów i opinii w mowie i piśmie (rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie i pisanie) oraz językowej interakcji w odpowiedniej i kreatywnej formie w pełnym zakresie kontekstów społecznych i kulturowych,

                     porozumiewanie się w językach obcych, co obejmuje – oprócz głównych wymiarów umiejętności porozumiewania się w języku ojczystym – mediację i rozumienie różnic kulturowych. Stopień biegłości zależy od kilku czynników oraz możliwości rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania i pisania,

                     kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne. Kompetencje matematyczne obejmują umiejętność rozwijania i wykorzystywania myślenia matematycznego w celu rozwiązywania problemów wynikających z codziennych sytuacji, z naciskiem na proces, działanie i wiedzę. Podstawowe kompetencje naukowo-techniczne dotyczą opanowania, wykorzystywania i stosowania wiedzy oraz metod objaśniających świat przyrody. Obejmują one rozumienie zmian powodowanych przez działalność ludzką oraz odpowiedzialność poszczególnych obywateli,

                     kompetencje informatyczne obejmują umiejętne i krytyczne wykorzystywanie technologii społeczeństwa informacyjnego (TSI), a tym samym podstawowych umiejętności w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK),

                     umiejętność uczenia się jest związana ze zdolnością konsekwentnego uczenia się, organizowania własnego procesu uczenia się, indywidualnie oraz w grupach, odpowiednio do własnych potrzeb, a także świadomością metod i możliwości,

                     kompetencje społeczne i obywatelskie. Kompetencje społeczne to kompetencje osobowe, interpersonalne i międzykulturowe oraz wszelkie formy zachowań przygotowujących osoby do skutecznego i konstruktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym. Jest to związane z dobrem osobistym i społecznym. Ważne jest zrozumienie zasad postępowania i zwyczajów w różnych społeczeństwach i środowiskach, w których funkcjonują dane osoby. Kompetencje obywatelskie, a zwłaszcza znajomość pojęć i struktur społecznych i politycznych (demokracji, sprawiedliwości, równości, obywatelstwa i praw obywatelskich), przygotowują do angażowania się w aktywne i demokratyczne działania,

                     poczucie inicjatywy i przedsiębiorczość to zdolność do wcielania pomysłów w czyn. Jest to kreatywność, innowacyjność i podejmowanie ryzyka, a także zdolność do planowania przedsięwzięć i prowadzenia ich dla osiągnięcia zamierzonych celów. Dana osoba ma świadomość kontekstu swojej pracy i jest zdolna do wykorzystywania pojawiających się szans. Jest to podstawa do nabywania bardziej konkretnych umiejętności i wiedzy potrzebnych tym, którzy podejmują przedsięwzięcia o charakterze społecznym lub handlowym lub w nich uczestniczą. Powinno to obejmować świadomość wartości etycznych i promować dobre zarządzanie,

                     świadomość i ekspresja kulturowa, co obejmuje docenianie znaczenia twórczego wyrażania idei, doświadczeń i emocji za pośrednictwem szeregu środków wyrazu (muzyki, sztuk teatralnych, literatury i sztuk wizualnych).

 Wszystkie te kluczowe kompetencje są wzajemnie zależne, a w każdym przypadku kładzie się nacisk na krytyczne myślenie, kreatywność, inicjatywę, rozwiązywanie problemów, ocenę ryzyka, podejmowanie decyzji i konstruktywne kierowanie emocjami.

Europejskie ramy odniesienia dla państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) i Komisji

Te kluczowe kompetencje stanowią ramy odniesienia, wspomagające działania krajowe i europejskie na rzecz osiągnięcia określonych w nich celów. Niniejszy dokument ramowy jest przeznaczony głównie dla twórców polityki, instytucji edukacyjnych, pracodawców oraz osób uczących się.